Privacy policy

 Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych       

Używane pojęcia.

 
Serwis Job For Specialist – twórcy, administratorzy serwisu Job For Specialist, dostępnego pod adresem www.spec-jobs.pl.

 

Pracodawcy – pracodawcy / ogłoszeniodawcy publikujący ogłoszenia o pracę w naszym serwisie.

 

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób            fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia      dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1. Administratorem części danych osobowych jest serwis Job For Specialist. Dane kontaktowe administratora: contact@spec-jobs.pl, tel: +48 666-649-012.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: j.binkowski@spec-jobs.pl, tel: +48 666-649-012.

 

3. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym oraz w załączonym do niego CV jest Pracodawca.

 

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, statystyki oraz marketingu.

 

5. Kategorie danych osobowych, których administratorem jest serwis Job For Specialist obejmują adres e-mail użytkownika. Kategorie danych osobowych, których administratorem jest Pracodawca obejmują adres e-mail, imię, nazwisko oraz inne dane zawarte w CV i formularzu aplikacyjnym użytkownika.

 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawca hostingu: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., adres: ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465.

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane oraz przekazywane osobom trzecim w celu realizacji procesu / usługi.

 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

13. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą w niezmienionej formie podlegały automatycznemu przekazaniu do pracodawców.

 

14. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

 

15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.